Матеріали міського семінару-практикуму Впрвадження сучасних освітніх здоров’язбережувальних технологій внавчально-виховний процес

 

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТІ-ІІІСТУПЕНІВ № 9 З ПОСИЛЕНОЮ СПОРТИВНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                              ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ АТЕСТОВАНО

 

       Атестація – основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації.

 

        Відповіднодо частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553 (зі змінами), Графіку проведення атестаційної експертизи, затвердженого наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 29.08.2012 №673/0/212-12 «Про графік державної атестації навчальних закладів Дніпропетровської області у 2013-2014 навчальному році», наказу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 29.01.2013 № 646 «Про атестацію загальноосвітніх навчальних закладів м.Кривого Рогу у ІІ семестрі2013-2014 навчального року», наказу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 18.12.2013 № 748 «Про проведення атестаційної експертизи навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9 з посиленою спортивною підготовкою», було проведено атестаційну експертизу закладу у термін з 03.02.2014 року по 17.02.2014 року.

 

Атестаційну експертизу закладу  проводила комісія у складі 12 спеціалістів, які здійснили оцінку всіх напрямів діяльності школи згідно з робочою програмою та підготували акт за її наслідками. Головою комісії призначена Басова Тетяна Леонідівна, заступник начальника управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.

 

       Об’єктивність оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу забезпечується всебічним аналізом показників (якісних і кількісних) його роботи, оцінка й аналіз яких здійснюється протягом певного періоду.

 

 Згідно з Критеріями передбачається визначення комплексної оцінки діяльності загальноосвітнього навчального закладу (як правило за 3 останні роки), що включає оцінювання ресурсного забезпечення, основних процесів, що відбуваються у ЗНЗ, їхніх результатів, а також окремих питань управління.

 

    Разом з тим, необхідно відзначити, що державна атестація є важливим фактором оптимізації навчально-виховного процесу, засобом стимулювання педагогічної та управлінської діяльності, що суттєво впливає на якість шкільної освіти.

 

   Як відомо, основними завданнями атестації загальноосвітніх навчальних закладів є оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, позаурочної виховної та інших видів роботи з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу; оцінка відповідності навчально-виховних досягнень учнів вимогам навчальних програм, оцінка умов роботи та ефективності управління навчальним закладом.

 

   Атестаційна експертиза  показала, що педагогічний колектив закладу забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України.

 

Адміністрацією школи-інтернат проводиться значна робота зі створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;повноцінної участі вихованців у спортивному житті міста, регіону, країни, та створення умов для реалізації саме у спортивній діяльності; позитивної соціалізації вихованців закладу, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази.

 

    Експертиза навчальних досягнень учнів у розрізі навчальних предметів показала достатній рівень.

 

   Заслуговує на увагу робота адміністрації школи-інтернату та педагогічного колективу з питань організації фізичного розвитку та зміцнення здоров'я школярів, формування в учнів умінь самостійно оволодівати знаннями, уміннями та навичками. Методична робота, яка органічно пов’язана з іншими ланками діяльності закладу,  позитивно впливає на рівень кваліфікації вчителів. У закладі сформована база для створення єдиного інформаційного освітнього простору, активно використовуються інформаційно-комунікативні технології. На належному рівні забезпечується дотримання прав і свобод учасників навчально-виховного процесу та соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Високий рейтинг навчального закладу простежується через численні вагомі творчі та спортивні досягнення вихованців школи, чому сприяє чітка організація виховної роботи у закладі, соціально-профілактична діяльність, позитивний психологічний клімат.

 

Поряд з цим у закладі констатується не висока результативність учнів у конкурсах-захистах робіт Малої академії наук, мала частка працівників, що мають педагогічні звання, але вказані недоліки суттєво не впливають на рівень освітньої діяльності школи.

 

  Педагогічний колектив  школи-інтернату № 9 реально й об’єктивно оцінює свою діяльність, розуміє проблеми і систематично працює над їх вирішенням.

 

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради рекомендує поширити досвід роботи закладу з організації соціального та правового захисту дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, реалізації спортивно-масової та здоров`язберігаючої складових навчально-виховного процесу, забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей пільгових категорій.

 

 

 

Методична робота

Методична робота в школі будується на досягненнях науки,  системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Проблема, над якою працює педколектив школи в 2012-2013 навчальному році:

- Психолого – педагогічне проектування розвитку та соціальної адаптації креативної особистості учня.

 - Розвиток креативних здібностей  інноваційної особистості.


Основними напрямами в роботі над

науково-методичною проблемою є:

        - забезпечення подальшого переходу  середньої школи  на новий зміст,  структуру, новий державний стандарт освіти в старшій школі, удосконалення системи її профілізації;

- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів.

        - матеріально-технічне оснащення школи, забезпечення  новими засобами навчання, мультимедійними посібниками, швидкісним Інтернетом, розвитком освітніх мереж  та порталів;

 З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури:

Методична рада:

·         Кутаєв О.М.- голова методичної ради, спеціаліст вищої категорії, «Старший учитель»;

·         Костриця С.В.- заступник голови методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи;

·         Бєлова О.С.- заступник директора з виховної роботи;

·         Шевченко О.І.- спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель», вчитель початкових класів;

·         Новічкова Н. П.- спеціаліст вищої категорії,  « Старший вчитель», вчитель російської мови та літератури;

·         Милостивий Р.В – керівник методичного об`єднання класних керівників;

·         Ботвиннікова О.Л.- логопед,спеціаліст вищої категорії;

·         Шпак Л.О.- вчитель хімії та біології, спеціаліст вищої категорії,керівник метод об`єднання вчителів природничого напрямку.

·         Місюра І.С.- вихователь, голова методичного об`єднання вихователів.

Керівники  методичних об`єднань

·         Новічкова Н.П.- голова методичного об`єднання  вчителів гуманітарного напрямку;

·         Шевченко О.І.- голова методичного об`єднання вчителів початкових класів;

·         Кіфічак О.І.- голова методичного об`єднання природничих дисциплін;

·         Милостивий Р.В.- голова методичного об`єднання класних керівників.

·         Місюра І.С.- голова методичного об`єднання вихователів.

Основні завдання методичної роботи:

-          Вдосконалення діяльності, підвищення компетентності методичної кваліфікації вчителів;

-          Посилення практичної спрямованості  методичної роботи ;

-          Застосування таких методик досягнення мети: доповіді, лекції, консультації, індивідуальне і колективне вивчення рекомендацій, співбесіди, семінари.

-          Забезпечення рівного доступу педагогів до інформаційно – методичного банку даних літератури, мультимедійних засобів.

У рамках роботи над методичною проблемою продовжують діяльність такі педагогічні школи:

-          Школа молодого вчителя, керівник вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, Назарено Ю.Г.

-          Школа передового педагогічного досвіду, керівник вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, Милостивий Р.В.

 Впродовж декількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності.

 Проводиться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

 - результати навчально-виховної роботи:

 - динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

 - результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

 - діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

 - аналіз стану викладання предметів:

 - стан виконання навчальних планів і програм;

 - використання інноваційних технологій, їх ефективність;

 - апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;

 - стан позакласної роботи вчителів з предметів;

 - система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

 - результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

 - аналіз роботи за рік та перспективне планування.

 Організовано роботу резерву керівних кадрів, вчителів-наставників.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

 1) Самоосвіта педагогічних працівників ;

 2) Атестація і творчі звіти педагогів ;

 3) Курсова перепідготовка ;

 4) Семінари-практикуми (районні та шкільні);

 5) Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад;

 6) Робота з підготовки учнів до участі у районних та міських олімпіадах з базових дисциплін;

 7). Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів;

 

 

Усі засідання методичних об’єднань проводяться  згідно з планом роботи. До засідань готуються педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням.

          В 2015 2016 н.р. заклад працює над реалізацією завдань ІІ      концептуально-діагностичного етапу обласного експерименту

«Розробка  інноваційної системи виховання особистості засобами фізичної культури та спорту»

 


Презентація експеримент І етап Microsoft
Microsoft Power Point Presentation 5.7 MB
ПРОГРАМ - експеримент - 12.12.doc
Microsoft Word Document 110.0 KB
АЛГОРИТМ ВИВЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГ
Microsoft Word Document 13.3 KB
внутрішк контр.doc
Microsoft Word Document 46.5 KB
Абетка класного керівника
Методичні рекомендації з виховної роботи:
На допомогу класному керівникові
Abetka_klasnogo_kerivnika.doc
Microsoft Word Document 390.5 KB
Діагностична карта сформованості інформаційно-комунікативної компетентності вчителя
2012— 2013 навчальний рік
diagnostichna_karta_sformovanosti_inform
Microsoft Word Document 88.0 KB
Методичне об'єднання класних керівників
Методичне об.doc
Microsoft Word Document 25.0 KB
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ТА СКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧНЯ
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ТА СКЛАДАННЯ.doc
Microsoft Word Document 28.5 KB
Вимоги до особистості класного керівника
Вимоги до особистості.doc
Microsoft Word Document 28.0 KB